Issue with N'ko Predictive Text (OBU)

An issue with N’ko (SIL) has been raised in Google Play Store. I am taking it here:

Original Text:

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ، ߒ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߒ߬ߞߐ ߡߍ߲ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ﴿﴿ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ :point_left: ߺ ﴿﴿ ߪ ، ߨ ، ߩ ، ߰ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ = n’ko dictionary ﴾﴾ ، ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߝߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߟߌ߬ ߘߐ߫ ߘߐ߫ ߸ ߕߊ߲߬ߘߏ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫

Translated to EN:

your work is excellent, only that he does not see the N’ko predictive dictionary, and some characters of N’ko: ﴾ߪ ߨ ߩ﴿

Let’s keep track of this issue here: :slight_smile:

We anticipate that:

  1. Google font we use is missing some of the N’ko characters. it would take troubleshooting for the N’ko predictive dictionary.
  2. "I suspect it’s cause 13.0 is assigning the first listed language and the dictionary needs nqo"

Are you hoping for some feedback from the dev team? If so, let us know what you are needing :slight_smile:

This is for us to keep track of the issue as it was filed on Play Store.

FYI @darcy